برای دریافت نشریات، ابتدا لازم است در جار ثبت نام و عضویت خود را تایید کنید. سپس با ورود به اکانت خود، می‌توانید نشریات دلخواه را دریافت کنید. برای آشنایی با جزییات و نحوه خرید در جار می توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:

راهنمای خرید از جار:

https://info.jaaar.com/purchase/

راهنمای خرید سریع:

https://info.jaaar.com/quick-purchase/