نحوه ارایه قیمت نشریات در جار (برای فروش یا ارایه رایگان)، بر اساس قراردادی است که نشریه با جار دارد و طبق همین قرارداد نشریات موظف هستند فایل نشریه خود را تا ساعت مقرر شده برای ما ارسال کنند. در صورت عدم دریافت، متاسفانه نشریه در جار کار نخواهد شد. تیم جار پس از پیگیری عدم ارسال، منتظر خواهد ماند تا نشریه فایل را ارسال کند. سپس در صورت دریافت، نشریه در جار کار خواهد شد و آرشیو آن تکمیل می گردد.