با استفاده از تقویم جار، تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید. در این حالت تمام نشریاتی که در آن روز در جار کار شده‌اند، برای شما به نمایش درخواهد آمد.

برای راهنمایی بیشتر، مکان تقویم جار در تصویر مشخص شده است:

تصویر شماره 1
تصویر شماره 1