علت آن است که این دسته از نشریات یا قراردادی با ما برای ارایه نشریه در جار ندارند و یا فروش آنها از طریق اپلیکیشن‌های جار امکانپذیر است.